Kmetija Nebova

Kaj je mišljeno s tem, da je zadruga »lokalno samooskrbna skupnost«?


To je temeljna vizija zadruge. Neodvisnost glede preskrbe s hrano, semeni, energijo, ter varnostna, ekonomska, zdravstvena in socialna samooskrba. Takšna skupnost je neodvisna od zunanjih pomoči in sposobna preživeti v vseh razmerah, tudi obdobja daljših ali krajših kriznih situacij. V takšni skupnosti se razvijejo socialni in medgeneracijski odnosi, kjer nikomur ni potrebno skrbeti, kaj bo z njim, ker skupnost poskrbi za svoje – tudi starejši najdejo svoje mesto ki jim pripada in niso odrinjeni na rob družbe. Glej članek »Projekt starejši«.

Zato se želimo v zadrugi učiti, kako negovati skupnost. Preseči individualizem in delovati za skupno dobro, ter skrbeti drug za drugega. Kljub temu, da naša zadruga v začetni fazi ni prvenstveno namenjena skupnemu bivanju, ampak bolj aktivnostim in druženju v prostem času. Imamo pa cilj, da postopno postane tudi prostor za stalno bivanje tistih članov in članic oziroma družin, ki bi jim to ustrezalo.


Kdo se lahko pridruži projektu?


Načelno vsaka fizična oseba, vendar gre za projekt aktivistk in aktivistov.

Zato ima vsak član ali članica zadruge neko nalogo: prevzame skrb in upravljanje za določeno področje. Na primer za divje živali na posestvu, za vzgojo semen, za zdravilne rastline oziroma naravno zdravilstvo, za vrtnarjenje in kmetovanje, za prodajo, za finance, za medijsko produkcijo ali promocijo, … Mora pa se seveda tudi strinjati s statutom zadruge in Aktom o notranji ureditvi oz. ju sprejeti.


Kako se pridružim projektu in postanem član oziroma članica zadruge?


Določeno obdobje (praviloma eno sezono oziroma eno leto) opravljam izbrano aktivnost v okviru Društva modri planet, ki deluje v sklopu zadruge. Če je sodelovanje v obojestransko zadovoljstvo, lahko po želji postanem član oziroma članica zadruge tako, da vplačam najmanj 1 lastniški delež (1 delež bo znašal predvidoma 7000 EUR) in sprejmem statut in pravila zadruge. S tem postanem solastnica oziroma solastnik zadruge – vsega premičnega in nepremičnega premoženja zadruge. V skladu s pravili zadruge lahko uporabljam celotno infrastrukturo zadruge, ki jo le-ta nudi. Enakopravno sodelujem pri upravljanju zadruge.

Možno pa je tudi projektno sodelovanje. Nekdo bi z veseljem opravljal neko nalogo ali izvajal nek projekt, vendar ne želi postati član zadruge. V tem primeru lahko kot zunanji sodelavec sodeluje z zadrugo preko društva Modri planet. V tem primeru se sklene individualna pogodba o sodelovanju, kjer se tudi določi obseg pravic pri koriščenju infrastrukture in dobrin, katere zadruga nudi sicer svojim članicam in članom.


Ali je lahko sodelovanje v zadrugi tudi dodatni vir zaslužka zame?


Vsekakor. Eden od namenov zadruge je »pospeševati gospodarske koristi in razvijati gospodarske ali družbene dejavnosti svojih članov«, kot pravi tudi zakon o zadrugah.

Konkretnih možnosti za dodatni zaslužek je kar nekaj, pretežno pa so povezani s pridelavo in prodajo kmetijskih pridelkov.


Ali članstvo prinaša kakšne stroške?


Pravilo je, da morajo biti vsi stroški plačani. Na primer, mesečni stroški za vodo, elektriko, … in ti stroški se razdelijo med vse člane in članice v skladu s Pravilnikom o notranji ureditvi zadruge.

Ampak, cilj zadruge je, da člani in članice ne plačujejo stroškov, ampak da se le-ti poravnavajo iz gospodarskih dejavnosti zadruge in drugih prihodkov. Od uspešnosti vseh članic in članov pa je odvisno, ali bomo v tem uspeli.


Projekt za varnost in ustrezno vključitev starejših v skupnost

V sklopu  zadruge planiramo zgradi tudi sklop varovanih stanovanj za starejše.

Poudariti moramo, da za ta projekt še nimamo niti finančnega niti časovnega načrta. Gre za našo vizijo in željo, kaj želimo (trenutno je vložena pobuda na UE, da obcestni pas postane zazidljiv).

Ne nujno, a želeno je, da bi v teh domovih bivali starši oz. svojci članov in članic zadruge. Na tak način bi negovali in gojili družinske vezi ter ohranjali medgeneracijske stike. Iz tega razloga bi tak dom starejših imel tudi ustrezne prostore za otroke. Zato, da bi lahko občasno starejši popazili tudi na svoje vnuke, da lahko starši gredo po opravkih ali imajo nekaj časa zase.

Starejši bi pomagali drug drugemu (tisti še bolj pri močeh kakšnim, ki potrebujejo malo pomoči), ter po želji sodelovali pri različnih opravilih in nalogah v zadrugi:


Cilj tovrstnih domov je možnost aktivne socialne vključitve starejših. Tako starejši niso odrinjeni na rob, ampak lahko s svojim znanjem in izkušnjami v širši skupnosti zasedejo mesto, ki si ga zaslužijo. Da se lahko vsak od nas, tudi če je že nekoliko starejši, še vedno počuti koristnega in pomembnega.

Na tak način lahko starejšim pomagajo tudi njihovi otroci oziroma sorodniki, v kolikor le-ti kakšno pomoč potrebujejo. Ali pa se občasno zgolj obiščejo.


Zadruga kot varnost pred tveganji


Eden od pomembnih ciljev je tudi preventiva pred tveganji, ki so aktualna v današnjem času. To so predvsem nevarnosti, ki jih prinašajo morebitne podnebne spremembe oz. njene posledice: na primer možnost občasnih prehranskih kriz, posledice naravnih nesreč in podobno. V takšnih primerih bomo lahko nudili pomoč ne le sebi, ampak tudi svojim sorodnikom in znancem, ki se bodo morda znašli v težavah.

V ta namen zadruga predvideva tudi dodatne ukrepe, ne le pridelavo hrane: blagovne rezerve, namestitvene kapacitete, ročna orodja in naprave za izredna stanja, na primer generator, ročni mlin, krušno peč in podobno.Stran ne uporablja piškotkov. Več …        GDPR ter Varnost in zasebnost      Kontakt

Na prvo stran